-métrie


-métrie
(съставна част на сложни думи) със значение "мярка, измерване". métrique adj. (lat. metricus) 1. метрически; метричен; système -métrie метрическа система; 2. f. лит. метрика (наука за размера на стиховете).

Dictionnaire français-bulgare. 2014.